تبلیغات
فروش فایل ناب صدسو - معرفی و دانلود فایل کامل ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

فروش فایل ناب صدسو

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

 • ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387
  ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387 دسته: حسابداری
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 248 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 132

  ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

  قیمت فایل فقط 13,900 تومان

  خرید

  ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران  بین سالهای 1378 تا 1387

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه....................................................................................................................................................... 1                                                                                                                                                           

  1-1- شرح و بیان مساله پژوهشی............................................................................................................... 2                                                                                                                                                                                

  1-2- اهمیت و ارزش پژوهش...................................................................................................................3                                                                                                                                                                                                                         

  1-3- چهار چوب نظری تحقیق.................................................................................................................4 

   1-4- اهداف تحقیق................................................................................................................................5 

  1-5- فرضیه های پژوهش........................................................................................................................ 5                                                                                                                  

  1-6- قلمرو پژوهش.................................................................................................................................6                                                                                                                           

  1-6-1- قلمرو مکانی پژوهش...................................................................................................................6                                                                                                         

  1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش....................................................................................................................6                                                                                                            

  1-6-3- قلمرو موضوعی پژوهش...............................................................................................................6                                                                                                             

  1-7- کلید واژه­ها......................................................................................................................................6                                                                                                         

  خلاصه.......................................................................................................................................................8                                                                                                                            

  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

  مقدمه......................................................................................................................................................... 9

  2-1- اطلاعات وگزارش­های مالی و نقش آنها در تصمیم­گیری.................................................................. 10                                                                                                                       

  2-2- اهداف گزارشگری مالی................................................................................................................... 10                                                                                                           

  2-3- تصمیم­گیری اقتصادی.......................................................................................................................12                                                                                                      

  2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری............................................................................................ 13                                                                                              

  2-5- نقش گزارشگری مالی در بازار سرمایه................................................................................................15         

  2-6- اثرات ارائه صورت­های مالی بر قضاوت سرمایه­گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری............................16                                                                                                             

  2-7- صورت­های مالی اساسی....................................................................................................................15    

  2-8- نسبت‌های مالی...................................................................................................................................15

  2-8-1- نسبت‌های نقدینگی .......................................................................................................................19

  2-8-2- نسبت‌های فعالیت............................................................................................................................. 19

  2-8-3- نسبت‌های اهرمی ............................................................................................................................ 20

  2-8-4- نسبت‌های سودآوری....................................................................................................................... 20

  2-8-5- نسبت‌های ارزش بازار........................................................................................................................20

  2-9- تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی..........................................................................................................20

  2-10- نقاط قوت نسبت‌های مالی.....................................................................................................................21

  2-11-محدودیت‌های نسبت‌های مالی..............................................................................................................22

  2-12- پیش­بینی بازده سهام در فرایند تصمیم­گیری سرمایه­گذاری...................................................................23

  2-13- نظریه ارزشیابی و مدل­های ارزشیابی سهام عادی................................................................................. 25

  2-13-1- مدل­های تنزیل جریانات نقدی...............................................................................................26                                                                                              3-1-1- مدل والتر..............................................................................................................................................26

  2-13-1-2- مدل گوردن...................................................................................................................................27

  2-13-1-5- مدل كرنل......................................................................................................................................27

  2-13-2- شیوه­های ارزیابی نسبی(به کمک نسبت­های بازار)...........................................................................................27

  2-13-2-1- نسبت قیمت به سود هر سهم..........................................................................................................................28

  2-13-2-2- نسبت  قیمت به ارزش دفتری.........................................................................................................................30

  2-13-2-3- نسبت  قیمت به جریان نقدی هر سهم.........................................................................................................32

  2-13-2-4- نسبت قیمت به فروش هر سهم.....................................................................................................................33

  2-14- روش­های سرمایه­­گذاری در بورس اوراق بهادار.....................................................................................................34

  2-14-1- روش نموداری...........................................................................................................................................................34

  2-14-2- روش اصولی..............................................................................................................................................................35

  2-14-3- روش پورتفولیو..........................................................................................................................................................35                                                                                                          

  2-14-3-1- خرید انواع سهام و کاهش ریسک....................................................................................................................35   

  2-14-3-2- تعداد سهام مورد نیاز برای کاهش ریسک سبد سهام (پژوهش­های تجربی).........................................37

  2-15- نسبت­های بازار و سبد سهام.......................................................................................................................................38

  2-15- مروری بر پژوهش­های انجام شده..............................................................................................................................38  

  2-15-1-پژوهش­های خارجی..................................................................................................................................................38 

  عنوان  صفحه

  2-15-2-پژوهش­های داخلی....................................................................................................................................................45    

  خلاصه فصل دوم..........................................................................................................................................................................47

  فصل سوم: روش تحقیق

  مقدمه..............................................................................................................................................................................................48

  3-1- فرضیه های تحقیق..........................................................................................................................................................49

  3-1-1- فرضیه­ی اصلی اول......................................................................................................................................................49

  3-1-2- فرضیه­ی اصلی دوم.....................................................................................................................................................49

  3-1-3- فرضیه­ی اصلی سوم...................................................................................................................................................49

  3-1-4- فرضیه­ی اصلی چهارم................................................................................................................................................49

  3-1-1-1- فرضیه­ی فرعی اول................................................................................................................................................49

  3-1-1- 2- فرضیه­ی فرعی دوم..............................................................................................................................................49

  3-1-1-3- فرضیه­ی فرعی سوم..............................................................................................................................................50

  3-1-4- فرضیه­ی اصلی پنجم..................................................................................................................................................50

  3-1-4- فرضیه­ی اصلی ششم..................................................................................................................................................50

  3-1-4- فرضیه­ی اصلی هفتم..................................................................................................................................................50

  3-2- متغیرهای تحقیق.............................................................................................................................................................50

  3-3- روش تحقیق......................................................................................................................................................................52

  3-3-1- همبستگی  و رگرسیون..............................................................................................................................................52

  3-3-2- مفروضات رگرسیون خطی........................................................................................................................................57

  3-3-2-1- نرمال بودن خطاها.................................................................................................................................................57

  3-3-2-2- عدم ناهمسانی واریانس.........................................................................................................................................58

  3-3-2-3- عدم هم خطی.........................................................................................................................................................58

  3-3- 3- افق زمانی تحقیق.......................................................................................................................................................59

  3-4- جامعه آماری......................................................................................................................................................................60

  3-5- شیوه نمونه­گیری و حجم نمونه.....................................................................................................................................60

  3-5-1- نمونه­گیری هدفمند....................................................................................................................................................60

  عنوان  صفحه

  3-6- روش گردآوری اطلاعات..................................................................................................................................................61

  3-7- ابزار گردآوری اطلاعات....................................................................................................................................................61

  3-8-آزمون­های آماری................................................................................................................................................................61

  خلاصه.............................................................................................................................................................................................63

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه..............................................................................................................................................................................................64

  4-1- تجزیه و تحلیل داده­ها.................................................................................................................................................... 64                                   

  4-1-1- فرضیه اول.....................................................................................................................................................................65

  4-1-2- فرضیه دوم....................................................................................................................................................................68

  4-1-3- فرضیه سوم..................................................................................................................................................................69

  4-1-4- فرضیه چهارم...............................................................................................................................................................71

  4-1-4-1- تجزیه نسبت قیمت به فروش.............................................................................................................................72

  4-1-5- فرضیه­ی فرعی اول.....................................................................................................................................................73

  4-1-6- فرضیه­ی فرعی دوم....................................................................................................................................................74

  4-1-7- فرضیه­ی فرعی سوم...................................................................................................................................................76

  3-1-8- فرضیه­ی پنجم.............................................................................................................................................................78

  3-1-9- فرضیه­ی ششم.............................................................................................................................................................80

  3-1-10- فرضیه­ی هفتم..........................................................................................................................................................82

  خلاصه و نتیجه گیری................................................................................................................................................................85

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  مقدمه..............................................................................................................................................................................................86

  5-1- یافته­های پژوهش.............................................................................................................................................................87

  5-1-1- نتایج آزمون فرضیه اول.............................................................................................................................................87

  5-1-2-  نتایج آزمون فرضیه دوم...........................................................................................................................................88  

  عنوان  صفحه

  5-1-3- نتایج آزمون فرضیه سوم............................................................................................................................................88

  5-1-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم........................................................................................................................................89

  5-1-4-1- فرضیه­ی فرعی اول................................................................................................................................................90  

  5-1-4-2- فرضیه­ی فرعی دوم................................................................................................................................................91

  5-1-4-3- فرضیه­ی فرعی سوم..............................................................................................................................................92

  5-1- 5- فرضیه­ی پنجم............................................................................................................................................................92

  5-1- 6- فرضیه­ی ششم............................................................................................................................................................93 

  5-1- 7- فرضیه­ی هفتم............................................................................................................................................................94

  5-2- محدودیت های تحقیق....................................................................................................................................................94

  5-3-پیشنهادها............................................................................................................................................................................94

  5-3-1- پیشنهادهای ناشی از تحقیق....................................................................................................................................95

  5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی................................................................................................................................95

  فهرست جدول ها

  عنوان                                                                                                                                          صفحه

  جدول (4-1): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به سود پورتفوی سهام تشکیل یافتند................................... 66

  جدول ( 4-2) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به سود تشکیل یافته­اند........................................... 67

  جدول (4-3): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام تشکیل یافتند.............68                                                       

  جدول (4-4): نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به ارزش دفتری تشکیل یافته­اند...............................69    

  جدول (4-5): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام تشکیل یافتند..............70   

  جدول (4-6) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به جریان نقدی تشکیل یافته­اند...............................70

  جدول (4-7): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به فروش پورتفوی سهام تشکیل یافتند..........................71

  جدول (4-8) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به فروش تشکیل یافته­اند..........................................72     

  جدول (4-9): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت سود به فروش پورتفوی سهام تشکیل یافتند.............................73

  جدول (4-10) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت سود به فروش تشکیل یافته­اند..........................................74

  جدول (4-11): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت ارزش دفتری  به سود پورتفوی سهام تشکیل یافتند............75

  جدول (4-12) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت ارزش دفتری به سود تشکیل یافته­اند..............................76     

  جدول (4-13): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت جریان نقدی  به سود پورتفوی سهام تشکیل یافتند............77

  جدول (4-14) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت جریان نقدی به سود تشکیل یافته­اند..............................77                                 

  جدول (4-15): آزمون وایت برای رگرسیون حاصل از تجزیه اول..........................................................................................................................79

  جدول (4-16): نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون حاصل از تجزیه اول...................................................................................................................74 

  جدول (4-17): آزمون وایت برای رگرسیون حاصل از تجزیه دوم.........................................................................................................................81

  جدول شماره (4-18) : نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه حاصل از تجزیه نوع دوم............................................................................81

  جدول (4-19): آزمون وایت برای رگرسیون حاصل از تجزیه سوم........................................................................................................................83

  جدول شماره (4-20) : نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه حاصل از تجزیه نوع سوم...........................................................................83     

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه

  امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت  عمومی افراد آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه  و بورس اوراق بهادار می باشد، چرا که از این طریق پس اندازهای کوچک و سرگردان به سمت  فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در می آید.

  یكی از مباحث مهمی كه تصمیمات سرمایه­گذاران را تحت تأثیر قرار می­دهد، بازده سهام است؛ زیرا اهمیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند كه از طریق آنها، بازده سهام را در دوره­های آتی پیش­بینی كنند. نسبت­های بازار گروهی از این متغیرها می­باشند که برای پیش­بینی بازده سهام و پورتفوی سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت­های بازار پورتفوی سهام (نسبت­­های قیمت به سود، قیمت به فروش، قیمت به جریان نقدی، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام و سه نسبت مالی حاصل از تجزیه نسبت قیمت به فروش) و بازدهی آن پورتفوی بپردازد.

  در فصل اول این پژوهش تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل مسأله، هدف، فرضیه­ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارایه گردد.

  قیمت فایل فقط 13,900 تومان

  خرید

  برچسب ها : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387 , ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387 , ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران , ا , ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387 , بررسی ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :